მეც ვუმღერ ამერიკას.

მე შავგვრემანი ძმა ვარ.

სტუმრები რომ მოდიან

მე საჭმელად სამზარეულოში მიშვებენ,

მაგრამ მე ვიცინი

და კარგად ვჭამ,

რომ დიდი გავიზარდო.

ხვალ

მაგიდასთან ვიჯდები

სტუმრები რომ მოვლენ

და მაშინ

ვეღარავინ გამიბედავს

მითხრას,

“სამზარეულოში ჭამე.”

მეტიც,

ნახავენ რა ლამაზიც ვარ და

შერცხვებათ —

მეც ვარ ამერიკა.

ლენგსტონ ჰიუზი

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store