ბალახის შეურხევლად

პოეზია არ მიყვარს.

პოეზია ნერვებს მიშლის. თავზარს მცემს. ყოველ საღამოს სადარბაზოსთან მხვდება და თავის ნატიფ, ნაირ-ნაირ ბეჭდებიან მუშტს ნაბიჭვრულად პირდაპირ კბილებში მირტყამს.

აგერ, მაგალითად, ჩემი ყველაზე დიდი წუხილი, შფოთვა და უბედურება, რომ მეგონა ტომებს, ბიბლიოთეკებს, ქალაქებს გაავსებდა, არც მეტ და არც ნაკლებ, ოთხ სტრიქონში ჩაატია ეზრა პაუნდმა და მერე ჩემ დაბადებამდე ზუსტად 18 წლით ადრე არხეინად დაიკრიფა გულზე ხელი.

“ And the days are not full enough
And the nights are not full enough
And life slips by like a field mouse
Not shaking the grass.”

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store